Ένα blog που δημιουργήθηκε με αγάπη για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και όχι μόνο...
Μου αρέσει να δημιουργώ, να αλληλεπιδρώ και να μοιράζομαι με συναδέλφους παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό υλικό για το Ειδικό σχολείο και το Τμήμα Ένταξης!
Ελπίζω να το αγαπήσετε και να βοηθήσει συναδέλφους στη δουλειά τους!!
Ευχαριστώ για την επίσκεψη!!!
Έφη Μπάρλου

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

Πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ) Π.Δ. 301/ 1996

Περιοχές                                      
1. Σχολική ετοιμότητα
   2. Βασικές σχολικές δεξιότητες
   3.Κοινωνική Προσαρμογή
   4. Δημιουργικές δραστηριότητες
   5. Προεπαγγελματική ετοιμότητα
 
   Γενικές Ενότητες
  1.α. Προφορικός Λόγος
  1.β. Ψυχοκινητικότητα
 1.γ. Νοητικές Ικανότητες (Προανάγνωση-Προγραφή,        Προμαθηματικό στάδιο)
  1.δ. Συναισθηματική Οργάνωση
 
  2.α. Ανάγνωση-Γραφή
  2.β. Μαθηματικά
  2.γ. Αυτονομία

  3.α. Κοινωνική Συμπεριφορά
  3.β. Προσαρμογή στο περιβάλλον

  4.α. Αισθητική Αγωγή-Τέχνες
  4.β. Ελεύθερος χρόνος

  5.α. Προεπαγγελματικές δεξιότητες
  5.β. Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 
  Αναλυτικό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής

  Σκοπός του Πλαισίου Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (Π.Α.Π.Ε.Α.) είναι η υποστήριξη των Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΑμΕΕΑ), ώστε να προαχθούν σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά, κοινωνικά, ηθικά και αισθητικά στο βαθμό που οι δυνατότητες τους επιτρέπουν και τελικά να ενταχθούν στο σχολικό και στο κοινωνικό περιβάλλον, μέσα σε κλίμα ισοτιμίας, ελευθερίας, ασφάλειας και σεβασμού της προσωπικότητάς τους.
  Ειδικότεροι σκοποί του ΠΑΠΕΑ κατά περιοχές είναι οι εξής: 
 Α) Σχολική ετοιμότητα: Τα παιδιά
– Να αναπτύξουν την ικανότητα επικοινωνίας με τον προφορικό λόγο ή με άλλες εναλλακτικέςμορφές επικοινωνίας.
– Να αναπτύξουν ψυχοκινητικές δεξιότητες.
– Να καλλιεργήσουν τις νοητικές τους δυνατότητες.
– Να οργανώσουν τον συναισθηματικό τους κόσμο.
– Να αποκτήσουν ετοιμότητα για την ομαλή εισαγωγή τους στις βασικές σχολικές δεξιότητες.

Β) Βασικές σχολικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες: Τα παιδιά
– Να κατακτήσουν τους μηχανισμούς ανάγνωσης γραφής και κατανόησης κειμένου.
– Να κατανοήσουν τις βασικές μαθηματικές έννοιες και πράξεις.
– Να χρησιμοποιούν τις σχολικές δεξιότητες για την σχολική και την κοινωνική τους ένταξη.

Γ) Κοινωνικές δεξιότητες και προσαρμογή στο περιβάλλον: Τα παιδιά
– Να γνωρίσουν το φυσικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον.
– Να αποδεχτούν το περιβάλλον τους και να γίνουν αποδεκτά από αυτό.
– Να φτάσουν στο ανώτερο δυνατό επίπεδο αυτονομίας.

Δ) Δημιουργικές δραστηριότητες: Τα παιδιά
– Να βιώσουν τη χαρά της δημιουργίας και της αισθητικής απόλαυσης.
– Να εμπεδώσουν τις σχολικές δεξιότητες.
– Να αξιοποιούν σωστά τον ελεύθερο χρόνο.

Ε) Προεπαγγελματική ετοιμότητα: Τα παιδιά
– Να οργανώσουν την προσωπικότητά τους.
-Να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους.
– Να αναπτύξουν προεπαγγελματικές δεξιότητες.
– Να προσανατολιστούν επαγγελματικά.

 Μεθοδολογικές οδηγίες
  Προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του ΠΑΠΕΑ είναι η τήρηση συγκεκριμένης διδακτικής μεθοδολογίας, η οποία περιλαμβάνει κυρίως:
Α) Συστηματική εμπειρική παρατήρηση των μαθησιακών προβλημάτων.
Β) Άτυπη παιδαγωγική αξιολόγηση των παιδιών, καταγραφή και εκτίμηση της μαθησιακής ετοιμότητας των δυνατοτήτων, των δυσκολιών και των εκπαιδευτικών αναγκών.
Γ) Επιλογή των διδακτικών στόχων και σχεδιασμό των διδακτικών προγραμμάτων.
Δ) Ένταξη σύγχρονων στρατηγικών, μέσων και διδακτικών μεθόδων κατά την υλοποίηση των διδακτικών προγραμμάτων.
Ε) Αξιολόγηση και καταγραφή της προόδου των μαθητών και επανατροφοδότηση των διδακτικών  προγραμμάτων.
  
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου